โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งบประมาณ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต.หนองสังข์ 

สภาพทั่วไปของ อบต.หนองสังข์
สภาพทั่วไปของ อบต.หนองสังข์  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

 

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลหนองสังข์   อำเภออรัญประเทศ    จังหวัดสระแก้ว   อยู่ทางทิศเหนือของอำเภออรัญประเทศ  อยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศ  ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 134.64 ตารางกิโลเมตร หรือ  84,150ไร่)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนที่  9   ง ลงวันที่  30 มกราคม 2539)  โดยมีนายสน  อำพันธ์เสน  กำนันตำบลหนองสังข์  เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยตำแหน่ง)  คนแรก     และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีนายลือชัย  แซ่เหลา  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนปัจจุบัน (2547 - ปัจจุบัน)

 

อาณาเขตติดต่อ

ภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลุ่ม  สภาพดินเป็นดินกรวดปนทราย ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนา

จำนวนหมู่บ้าน

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้

1.          บ้านหนองสังข์

2.          บ้านหนองสังข์

3.          บ้านเหล่าคลองกลาง

4.          บ้านเหล่าคลองกลาง

5.          บ้านเหล่าอ้อย

6.          บ้านเหล่าอ้อย

7.          บ้านโนนสวรรค์

8.          บ้านทุ่งสว่าง

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น  6,803 คน  แยกเป็นชาย  3,416  คน  เป็นหญิง  3,387 คน ( ข้อมูล ณ.เดือนเมษายน 2553  )  มีจำนวนครัวเรือน  1,914  ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 50  คน/ตารางกิโลเมตร

 

การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.154.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,068,244

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
รวมลิงค์ต่างๆ
เครือข่ายของเรา

e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รายงานสถานะการเงินประจำปี
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.